Technische Commissie

Taken
TC
Indelingen
Taken

Welke taken heeft de Technische Commissie precies binnen sv Olyphia?

De TC streeft de sportieve doelstelling na en bewaakt deze; ze bewaart het evenwicht tussen recreatief en prestatief voetbal.

De TC integreert het technische beleid voor meiden en dames in dat voor jongens en heren. Meisjes worden tot en met de C opgeleid bij de jongens, zodat ook voor hun voetballoopbaan een optimale basis wordt gelegd. Vanaf de B maken de meisjes hun eigen keuze.

De TC besteedt en bewaakt het voetbaltechnische budget en stelt alle trainers aan; ze legt verantwoording af aan het bestuur (Voetbalzaken) en de ALV.

De TC beheert het technisch beleidsplan, ziet toe op de naleving ervan door trainers en stippelt het opleidingspad uit. In het technisch beleidsplan is per leeftijdscategorie vastgelegd wat de speler of speelster moet kunnen. Het opleidingsplan betreft niet alleen de technische bagage, maar ook tactiek (organisatie) en mentale aspecten.

De TC voert periodiek overleg met trainers over de invulling van trainingen en de ontwikkeling van spelers en speelsters. Ze bepaalt de elftalindelingen, daarin ondersteund door een speler-volgsysteem, interne scouting, de inbreng van trainers, leiders en coördinatoren.

De TC zorgt ervoor dat binnen Olyphia de focus op voetbal ligt, en dat er alles aan wordt gedaan om de randvoorwaarden te optimaliseren. Ze probeert het beleid voor iedereen duidelijk en helder te communiceren. De TC let op de interactie met ouders, spelers en speelsters indien zich problemen voordoen, bijvoorbeeld met trainers of over de indeling.

TC

De Technische Commissie (kortweg TC) wordt gevormd door:

  • Bestuursleden Voetbalzaken: Cor Lem / Gio Martha

Indelingen

Teamindelingen Jeugd

Het aantal teams bij Olyphia is afhankelijk van het aantal leden en kan per seizoen verschillen. De Technische Commissie van Olyphia is verantwoordelijk voor de teamindeling. Deze commissie voert regelmatig gesprekken met leiders, trainers en spelers om tot een zorgvuldige afweging te komen.

De teamindeling wordt rond de zomervakantie vastgesteld. De spelers worden naar leeftijd ingedeeld. Voor de teamindeling wordt dan gekeken naar de leeftijd op 1 januari voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen. Er worden bij voorkeur teams van gelijke leeftijd samengesteld en in principe schuiven de oudste kinderen van een leeftijdscategorie als eersten.

Uitgangspunt is per leeftijdscategorie:

–   2e jaars bij elkaar
–   1e jaars bij elkaar
–   oudsten eventueel doorschuiven

Onder bepaalde voorwaarden kan de Technische Commissie spelers dispensatie verlenen. Dit betekent dat de speler in een hoger of lager team mag spelen. Uitgangspunt voor de TC is echter dat een speler uit een hoger team niet in een lager team mag spelen (voornamelijk om competitievervalsing te voorkomen). Bij twijfel of onduidelijkheid beslist de TC.

Tussentijdse wijzigingen in de teamindeling worden tot een minimum beperkt, simpelweg om de rust te bewaren, maar zullen in bijzondere situaties worden toegestaan. Ook hier beslist de technische commissie.

Een eerste inschatting moet leiden tot een overzicht welke teams Olyphia in dat nieuwe seizoen in zou kunnen schrijven. Helaas komt het soms voor dat Olyphia in een bepaalde leeftijdscategorie geen team in kan gaan schrijven, simpelweg omdat er te weinig spelers zijn en schuiven met andere leeftijdscategorieën tot grote moeilijkheden kunnen gaan leiden, nog afgezien of je velen daarmee een plezier doet.

Geprobeerd wordt ook te voorkomen om te grote groepen in een team te hebben, een spelergroep bij een elftal van meer dan 16 kinderen is onwenselijk. Naast dat dit al een leider / coach voor het ‘probleem’ stelt om met 5 te gaan wisselen moeten er dus iedere week kinderen teleurgesteld worden dat zij niet kunnen voetballen. Vijf wisselspelers is maximaal toegestaan. We zijn daarbij wel gebonden aan criteria van de KNVB bij dispensaties.

Daarnaast zorgen de zomermaanden soms voor aanwas, alsnog vertrek, ontwikkelingen in de persoon of persoonlijke situatie waardoor wijzigingen in teams doorgevoerd moeten.

Er wordt dus uit voorzorg in elke leeftijdscategorie voor de jongste kinderen (en heeft dus niets met voetbalkwaliteiten van doen) dispensatie aangevraagd en soms al eventueel in een lagere categorie ingedeeld. Soms wordt dit ook voor keepers gedaan om hen in teams te plaatsen. Desgewenst kan dit later ook nog anders ingedeeld worden. Iets wat alle jaren al gebeurt. Er ligt dus geen negatieve bedoeling aan ten grondslag, anders dan dat wij als kleinere vereniging moeten schipperen.

Vervelender is het voor teams als spelers gedurende het seizoen afhaken en Olyphia daarmee soms teams terug moet trekken en andere aanpassen. Naast dat dit ook boetekosten met zich mee brengt van de KNVB!

Tot aan de competitiestart betreft het dus een voorlopige indeling. De mogelijkheid  bestaat dat zich nog nieuwe leden aandienen waardoor er meer teams worden gemaakt in een categorie. En dat het gevolg kan zijn dat een speler/spelers hierdoor bijvoorbeeld van de F2 naar een (eventueel nog te vormen) F3 wordt geplaatst of van de E3 naar een (eventueel nog te vormen) E4.

Ieder jaar moet ook de staf/begeleiding ingevuld worden, maar soms loopt dit toch aan tegen bezettingsproblemen. Er zijn dus steeds weer enthousiaste ouders, broers, zussen etc. nodig (trainers, leiders, grens- en scheidsrechters) om de teams aan het voetbalseizoen te laten beginnen.

Interesse?
Bespreek de mogelijkheden met de Jeugdcoördinatoren, o.a. Begeleiding, cursussen etc. Ook maatschappelijke stage voor school kan hier ingevuld worden.