Contributie

Hieronder vindt u het contributiereglement van sv Olyphia. Wij willen u er op wijzen dat het initiatief om de contributie te betalen bij de leden ligt Als de contributie-incasso niet gerealiseerd kan worden doordat het rekeningnummer is geblokkeerd of door roodstand, moeten de leden zelf zorgen dat sv Olyphia tijdig de contributie binnen krijgt. Daarom heet contributie officieel ook een brengschuld. Dus wacht niet op een herinnering, maar neem zelf het initiatief.

Contributie per maand 2018/2019:

Voor het voetbalseizoen gelden de volgende contributiebedragen per kalendermaand:

Hummel Bal Club : €   0,00
Boterhammer : €   2,75
spelend lid tot 13 jaar : €   8,10
spelend lid van 13 t/m 16 jaar : €   9,70
spelend lid van 17 of 18 jaar of ouder : € 11,20
spelend lid van 19 jaar of ouder : € 15,40
niet spelend lid : € 11,50
:
donateur (minimale bijdrage) : € 5,95  toegang thuiswedstrijden

De contributiebedragen worden elk jaar opnieuw in mei voor het komende seizoen vastgesteld. De contributiebedragen worden jaarlijks verhoogd conform het inflatiecijfer (volgens besluit ALV 14-09-2009).
2015-2016 : + 1% (inflatiecijfer 2014).

De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd. Daartoe wordt bij inschrijving machtiging gevraagd door de vereniging Bij niet automatische incasso krijgt het lid voor 15 september van het verenigingsjaar een contributienota voor het gehele jaarbedrag, en dient deze nota te worden voldaan voor 1 oktober van het verenigingsjaar. Wanneer men lid wordt in de loop van het verenigingsjaar en geen automatische incasso afgeeft, dient de contributienota binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Volgens een besluit van de algemene ledenvergadering komen boetes, welke aan de vereniging worden opgelegd wegens strafzaken al of niet een schorsing tot gevolg hebbend, voor rekening van het betrokken lid. Deze boete wordt automatisch geïncasseerd t.l.v. de rekening waarvan ook de contributie wordt afgeschreven.

Bij het niet tijdig betalen wordt vanaf heden € 5,- per maand aan behandelingskosten in rekening gebracht. Na 3 maanden achterstand krijgt men schriftelijk bericht en mag er niet meer gevoetbald worden. Indien er na 6 maanden de kwestie nog niet is afgehandeld wordt er een incassobureau ingeschakeld.

Het rekeningnummer voor contributie is: NL58RABO0310204429