Ledenadministratie

Iedereen, zowel jongens als meisjes, die de leeftijd van 6 jaar bereikt heeft kan actief lid worden van sv Olyphia. Aspirant nieuwe leden mogen altijd vrijblijvend 2 weken meetrainen alvorens lid te worden. Jongens en meisjes vanaf 5 jaar kunnen al komen trainen om spelenderwijs kennis te maken met het voetbalspel. Het aanmelden van nieuwe leden kan bij de ledenadministratie van sv Olyphia. (Jan van der Walle tel. 432982 of 06-18787663

De ledenadministratie heeft de volgende persoonsgegevens nodig : naam, adres, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer. Tevens het bank- of gironummer voor automatische incasso van de contributie en eventueel andere in rekening te brengen kosten. Door het afgeven van bank- of gironummer gaat men tevens akkoord met automatische incasso. Nieuwe leden ouder dan 14 jaar dienen tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs en pasfoto in de leveren.

Het lidmaatschap eindigt door:

* Overlijden.

* Schriftelijke opzegging aan de secretaris.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Dit moet uiterlijk 4 weken voor afloop van het boekjaar/verenigingsjaar (30 JUNI) gebeuren. Opzeggen via technische leiding, coaches e.d, is niet mogelijk!!!

Adreswijziging:

Bij verhuizing of anderszins dient het nieuwe adres te worden opgegeven aan de ledenadministratie.

Correspondentie adres :

Postbus 4, 8390 AA Noordwolde

Of gebruik het contactformulier op de site.

Art. 7 en 8 huishoudelijk reglement.

Het lidmaatschap wordt verkregen via een aanmeldingsformulier, te verkrijgen bij de secretaris, in de bestuurskamer op het sportveld, of via de website. De leden verplichten zich bij de aanvaarding van het lidmaatschap ordedienst te vervullen. Dit houdt in dat men beschikbaar moet zijn om diverse werkzaamheden te verrichten, zoals het schoonmaken van kleedkamers, kantinediensten, veldverzorging, kaartverkoop, meehelpen met het verkopen van loten met het doel om de kas op peil te houden e.d. Het bestuur houdt zich het recht voor om bij weigering tegen het lid gepaste maatregelen te nemen.

logo

Olyphia logo